sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

PROGRAMU „RODZINA 500+”

PROGRAM „RODZINA 500+”

Wnioski  można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul 3-go Maja 1 (budynek urzędu gminy, wejście od strony orawskiego centrum kultury– pokój nr 6) codziennie w godzinach pracy Ośrodka tj w pon. od 8.00 do 16.00, wt-pt od 7.30 do 15.30. Wnioski można składać także za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz on-line za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu: 18 26 111 47 lub 722 043 004.

Tekst ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: (.pdf)

Tekst rozporządzenia zawierającego wzór wniosku: (.pdf)

Dodatkowe informacje o programie: www.mpips.gov.pl , www.muw.pl

Uwaga! informacja dla osób ubiegajacych się o świadczenie wychowawcze w przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

Niezłożenie wniosku na pierwsze dziecko, a w konsekwencji brak decyzji polskiej instytucji właściwej – marszałka województwa - w sprawie, może spowodować potrącenie kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego ze świadczeń przyznanych w instytucji zagranicznej! Zasadne więc jest składanie wniosku również o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy spełnienia bądź nie kryterium dochodowego).