sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zakończenie prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka

studiumW związku z zakończeniem prac i uchwaleniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka Wójt Gminy Jabłonka przedstawia kilka informacji dotyczących tego dokumentu.

Rada Gminy Jabłonka uchwałą Nr XLV/357/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka.
Studium powstało w wyniku kilku lat prac planistycznych, w trakcie których rozpatrzono ponad 2000 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców, uzyskano wymagane uzgodnienia i opinie, dwukrotnie wyłożono projekt studium do publicznego wglądu, rozpatrując ok. 700 zgłoszonych uwag. Przeważająca część zgłoszonych wniosków i uwag została rozpatrzona pozytywnie. Mieszkańcy gminy zyskują dodatkowe 477 ha terenów budowlanych.

Studium wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze całej Gminy Jabłonka. W ustaleniach Studium w szczególności wskazano:

  • kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
  • kierunki aktywizacji gospodarczej,
  • kierunki ochrony środowiska i dóbr kultury,
  • zadania polityki przestrzennej gminy,
  • kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Uchwalone Studium stanowi podstawę do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do prac nad którym gmina przystąpi jeszcze w tym roku.


Wójt Gminy Jabłonka
Antoni Karlak