sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wyjaśnienia Wójta Gminy do artykułów prasowych

herb logo

 

W związku z opublikowanymi w ostatnich dniach artykułami w gazetach:

Tygodnik Podhalański z dnia 13 września 2018r., artykuł redaktora Marka Kalinowskiego „Prokurator u Wójta”,

Gazeta Krakowska z dnia 17 września 2018r., artykuł redaktora Tomasza Mateusiaka „Antoni Karlak znów chce być wójtem Jabłonki, choć jest pod lupą śledczych”

i Dziennik Polski z dnia 18 września 2018r., artykuł redaktora Tomasza Mateusiaka „Antoni Karlak znów chce być wójtem Jabłonki, choć jest pod lupą śledczych”

składam następujące wyjaśnienia:

  1. W roku 2013 zawarłem z Kancelarią Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie umowę o zastępstwo procesowe w związku z koniecznością dokonania korekt deklaracji VAT 7 za lata 2009 -2013. Kancelaria ta miała reprezentować Gminę we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem o zwrot podatku VAT przed Urzędem Skarbowym i innymi nadrzędnymi jednostkami.
  2. Ze względu na złożoność przepisów prawa zlecenie takich czynności wyspecjalizowanej firmie było konieczne, a zawarcie umowy z Kancelarią Radców Prawnych było zgodne z ówczesnymi przepisami prawa.
  3. Przed zawarciem umowy przeprowadzone zostały negocjacje z Kancelarią, w wyniku których Kancelaria z proponowanej przez siebie stawki 12 % od odzyskanego podatku VAT zgodziła się ostatecznie na stawkę 7% .
  4. Działanie Wójta Gminy w przedmiotowej sprawie nie stało w sprzeczności z treścią obowiązujących przepisów prawnych oraz praktyką stosowaną przez wiele innych jednostek samorządu terytorialnego, w których wynagrodzenia kancelarii prawnych kształtowane i ustalane były na poziomie zdecydowanie mniej korzystnym niż wynagrodzenie wskazane w umowie zawartej przez Gminę Jabłonka. W dacie podpisywania umowy wysokość wynagrodzenia nie była możliwa do ustalenia, ze względu na brak możliwości przewidzenia wyniku postępowania administracyjnego, ewentualnych kwot należnych Gminie od Urzędu Skarbowego i dat wpływu tych kwot.
  5. W wyniku zawartej umowy na konto Gminy Jabłonka ze strony Urzędu Skarbowego w latach 2014-2015 wpłynęła łączna kwota 9 135 768 zł, z tego przekazano do instytucji zarządzającej środkami unijnymi kwotę 2 064 375,85 zł, w związku z czym na rachunku bankowym Gminy Jabłonka pozostała kwota 7 071 392,15 zł tytułem zwrotu podatku VAT, co stanowiło bardzo istotną część budżetu Gminy. Kancelaria Prawna otrzymała tytułem umownego wynagrodzenia łączną kwotę 612 468 zł.
  6. Dzięki pozyskanej kwocie Gmina miała większe możliwości wykonywania zadań na rzecz mieszkańców Gminy, a zarzut niegospodarności podnoszony w wyżej wymienionych artykułach w świetle pozyskanych przez Gminę środków finansowych jest co najmniej chybiony.
  7. Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej przed Prokuraturą Rejonową i Komisariatem Policji w Limanowej w celu sprawdzenia, czy zostało naruszone prawo w związku z podpisaną umową i dotychczas nie postawiono nikomu żadnych zarzutów.
  8. W świetle powyższego wyjaśnienia uznać należy, że treści zawarte w artykułach prasowych jak na wstępie są bardzo tendencyjne, a ich publikowanie nie było konsultowane z bezpośrednim zainteresowanym tj. Wójtem Gminy. W związku z powyższym Wójt wystąpił do poszczególnych redakcji z wnioskiem o sprostowanie treści opublikowanych artykułów.