sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Jak Gazeta Krakowska pomaga opozycji w niszczeniu Wójta Antoniego Karlaka

herb orawyJeszcze nie ucichły komentarze po artykule w Gazecie Krakowskiej z dnia 17 września 2018 r. redaktora Tomasza Mateusiaka  „Antoni Karlak znów chce być Wójtem Jabłonki, choć jest pod lupą śledczych” i Dzienniku Polskim z dnia 18 września 2018 r. pod redakcją tego samego redaktora i pod tym samym tytułem a już w Gazecie Krakowskiej z dnia 28 września 2018 r. – Dodatek Podhalański  redaktor Tomasz Mateusiak opublikował kolejny artykuł „Wójt zwolnił własną córkę z opłaty na rzecz gminy?” oraz „W Jabłonce aż huczy…”.

O ile nie wymaga większego komentarza poruszona w nim sprawa udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki, bo ta została przez Wójta dokładnie wyjaśniona na stronie internetowej Urzędu Gminy „ Wyjaśnienia Wójta Gminy do artykułów prasowych” o tyle kłamstwa redaktora sugerujące, jakoby córka Jadwiga Karlak została celowo przez ojca pominięta w naliczeniu opłaty adiacenckiej należnej gminie za doprowadzenie kanalizacji do jej działki jest niczym innym jak oszczerstwem mającym zdyskredytować wójta w trwającej kampanii wyborczej.

Samo przywołanie źródła informacji w osobie Krzysztofa Palenika w żaden sposób nie usprawiedliwia tendencyjnych treści artykułu i jego nierzetelności warsztatowej, bowiem przywołany wyżej radny gminy dwukrotnie zwracał się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Wójta Gminy (daty wpływu pism: 30-05-2018 i 07-08-2018) z zapytaniem, czy właścicielowi działki ewidencyjnej nr 4142/3 położonej w Jabłonce naliczona została opłata adiacencka i czy zostały stworzone warunki do przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i do obu pism otrzymał żądane informacje a mianowicie, że opłata adiacencka właścicielowi działki nr 4142/3 nie została naliczona gdyż działka ta nie jest zainwestowana oraz, że w myśl obowiązującego w tej materii prawa a w szczególności wykładni w postaci Uchwały Składu Pięciu Sędziów NSA z dnia 05-06-2000 r. jak też wyroków poszczególnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Olsztynie z dnia 13-09-2012 r., Bydgoszczy z 12-10-2016 r. i Krakowie z dnia 07-09-2016 r. opłata adiacencka w stosunku do działek niezainwestowanych, gdzie nie ma obiektu budowlanego który mógł być podłączony nie może być naliczana. W tym miejscu z całą mocą należy podkreślić że nikt z właścicieli działek niezabudowanych przez które przebiega kanalizacja sanitarna nie był objęty opłatą adiacencką i działka stanowiaca własność córki Pana Wójta nie jest żadnym wyjątkiem, jak to sugeruje redaktor Tomasz Mateusiak, lecz utartą zasadą stosowaną przez gminę.

Jeżeli Pan redaktor – jak to napisał w artykule – zna takie przypadki to powinien je ujawnić, a nie posługiwać się wyssanymi z palca informacjami jakoby rozmawiał z innymi osobami z Jabłonki którym „na gołą” działkę doprowadzono kanalizację i wszystkie musiały stosowną opłatę zapłacić.

Szanowny Panie Redaktorze!

Pisze Pan o rzetelnym śledztwie przez napisaniem artykułu, jednak coś z tą rzetelnością pozostaje Pan „na bakier”. Już w poprzednich artykułach zacytowanych na wstępie udowodnił Pan po czyjej stronie stoi w wyborach samorządowych. Redakcja została wezwana do sprostowania tychże artykułów lecz do tej chwili tego nie uczyniła. W artykule „ W Jabłonce aż huczy…” podaje Pan nieprawdziwe informacje, które są krzywdzące dla urzędującego wójta oraz jego córki Jadwigi. Musi Pan wiedzieć, że w kwestii podnoszonej opłaty adiacenckiej istnieją zacytowane wyżej wykładnie prawa rozstrzygające słuszność przyjętej zasady przez Gminę Jabłonka aby działek niezabudowanych nie obejmować opłatą adiacencką.

Nadto  nie podał Pan, że sprawą opłat adiacenckich zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, a Wójt nie podpisywał osobiście żadnych decyzji, których było około  600. Skąd zatem  miałby decydować o opłacie w stosunku do własnej córki.

Przywoływał się Pan w poprzednich artykułach na informacje pozyskane z Prokuratury w Limanowej, tymczasem pełnomocnik KWW Wspólnie Dla Orawy zwrócił się do tejże prokuratury w celu weryfikacji Pańskich informacji i uzyskać odpowiedź następującą:

Pismo prokuratury Rejonowej w Limanowej (.pdf)

Gdzie więc Pana rzetelność, uczciwość i etyka zawodowa?

Wstydź się Pan!