sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

1. PODSTAWY PRAWNE


1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykosztowanego do produkcji rolnej (Dz.U. tj. 2015.1340 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz.2466)

3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. 2247)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019r. (Dz.U.2018 poz. 2313).

 

2.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jabłonka, 34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1

Referat Finansów, pok. 112, I piętro, na lewo od schodów

Nr tel. 18 26 111 36


3.WYGAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 


4.TERMINYSKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego
- w przypadku składania wniosków w pierwszym terminie do wniosku należy dołączyć faktury Vat dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- w przypadku składania wniosków w drugim terminie do wniosku należy dołączyć faktury Vat dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,

 

5.TERMINY WYPŁATY ZWROTU

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
* od 1-30 kwietnia 2019 r.– jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2019 r.
* od 1-31 października 2019 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.


6. TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu, a w przypaku złożenia wniosku w pierwszym terminie kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.

 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (.pdf)