sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RIOŚ.271.26.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka.

RIOŚ.271.26.2017                                                                   Jabłonka, dnia 14 lipca 2017 roku

                       

              

                                          Do wszystkich Wykonawców

                                          nr post.: RIOŚ.271.26.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka.

 

Zawiadomienie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jabłonka z siedzibą w Jabłonce  przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części Zamawiającym,  na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka.

 I .Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

F.U.H.P. PNIACZEK

Robert Pniaczek

Lipnica Wielka 800

34-483 Lipnica Wielka

Uzasadnienie wyboru: oferta  uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

 

II. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty Firma (nazwa) adres wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji

Liczba pkt.

w kryterium:

Cena(Kc)– 60%

Okres gwarancji (Kg) – 40%

1

KRONOS S.C.

Leszek i Elżbieta Tajer

ul. Kościelna 7

42-510 Wojkowice Kościelne

138744,00 zł 24 dni robocze 38,94+1,67=40,61
2

F.U.H.P. PNIACZEK

Robert Pniaczek

Lipnica Wielka 800

34-483 Lipnica Wielka

90036,00 zł 1 dzień roboczy 60,00+40,00=100,00

  III.Umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp  zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.