sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.2.2018 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy postępowania pn:. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2019 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizow

Ogłoszenie nr 658311-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. 

Zakład Usług Komunalnych: Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2019 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 49281209900000, ul. ul. 3-go Maja  1 , 34480   Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 111 37, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 524 68. 
Adres strony internetowej (URL): www.jablonka.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.jablonka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.jablonka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Zakład Usług Komunalnych Jabłonka ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok.107, w terminie do dnia 14.12.2018 roku, do godziny 12:00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2019 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka 
Numer referencyjny: ZUK.271.2.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805, skratek o kodzie 190801, zawartości piaskowników o kodzie 190802 z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka. Wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. Wywóz skratek i zawartości piaskownika będzie realizowany 1 raz w miesiącu według harmonogramu dostarczonego przez Wykonawcę, który zostanie załączony do umowy i dodatkowo na zgłoszenie Zamawiającego w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników . 2) Szacowana ilość odpadów: 2.1) Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kod odpadu 19 08 05) w ilości około 700 ton 2.2) Skratki (kod odpadu 19 08 01) w ilości 80 ton 2.3) Zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w ilości 18 ton 3) Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania: 3.1) Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Małej: a) skratki (19 08 01) ok. 1,3 Mg /m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu ; b) zawartość piaskownika (19 08 02) ok. 0,25 Mg/m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; c) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 1,5 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami; - osad gromadzony w workach o pojemności 120 litrów, które zapewnia Zamawiający 3.2) Oczyszczalnia ścieków w Chyżnem: a) skratki (19 08 01) ok. 1 Mg /m-c – 3 x pojemnik 240 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; b) zawartość piaskownika (19 08 02) ok. 0,1 Mg/m-c – 1 x pojemnik 240 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; c) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 0,5 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami; - osad gromadzony w workach o pojemności 120 litrów, które zapewnia Zamawiający 3.2) Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce: a) skratki (19 08 01) ok. 1,4 Mg /m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; b) zawartość piaskownika (19 08 02) ok. 0,4 Mg/m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; c) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 15 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami; - osad gromadzony w kontenerze KP 7 lub KP 10 3.2) Oczyszczalnia ścieków w Podwilku: a) skratki (19 08 01) ok. 1,3 Mg /m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; b) zawartość piaskownika (19 08 02) ok. 0,25 Mg/m-c – 1 x pojemnik 240 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; c) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 10 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami; - osad gromadzony w kontenerze KP 7 lub KP 10 3.2) Oczyszczalnia ścieków w Zubrzycy Dolnej: a) skratki (19 08 01) ok. 1,7 Mg /m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; b) zawartość piaskownika (19 08 02) ok. 0,5 Mg/m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów – opróżnianie 1 raz w miesiącu; c) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 31 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami; - osad gromadzony w kontenerze KP 7 lub KP10 - Za transport i zagospodarowanie odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Odpady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy. - Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku sprzętu Wykonawcy. - Na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą faksową lub elektroniczną wystawionego przez Zakład Usług Komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu o kodzie 19 08 05 w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru odpadu, który Wykonawca deklaruje na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. - Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbiorów tych odpadów dostarczonym przez Wykonawcę(który będzie stanowił załącznik do umowy) lub w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemnika na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą elektroniczną przez Zakład Usług Komunalnych w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru odpadu, który deklaruje Wykonawca na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. - Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. - Karty przekazania odpadów dla każdego rodzaju odpadów będą wystawiane indywidualnie dla każdej oczyszczalni z osobna. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania zbiorczych kart przekazania odpadu, - Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za ich odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków. Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm. ). Warunki wymagane od wykonawcy: • wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów • transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych, (co najmniej 4 samochody) • systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym, • zagospodarowanie osadów w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami. • solidność i niezawodność wykonywanej usługi. 3) Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez oczyszczalnie. 4) Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych wielkości. 5) Usługa będzie wykonywana od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 14:00. 6) Zamawiający wyznaczy miejsce postoju kontenerów dogodne do opróżnienia Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostępną do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu przez Wykonawcę jak również z terenem robót. W sytuacji, gdy wykonawca wygrał przetarg, reklamacje w tym dotyczące zmian wartości Oferty na podstawie błędów dokumentacji czy nie uzyskania przez wykonawcę wystarczających informacji odnoście warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane. 4. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV – 90511000-2 – Usługa wywozu odpadów Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, (art. 24 aa ustawy Pzp) II.5) Główny kod CPV: 90511000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 2.1.1 aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów objętych niniejszym postępowaniem zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.). 2.1.2 aktualne zezwolenie na transport odpadów tj. ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01, zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02 zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) na terenie województwa małopolskiego, oraz ewentualnie innych województw w przypadku jeżeli wykonawca będzie transportował odpady do instalacji jego przetwarzania znajdujących się poza województwem małopolskim. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN słownie: dwieście tysięcy złotych brutto. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa powyżej oraz w Rozdziale 11 ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 w SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4.2 pkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania a w szczególności; wymagane jest aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów tj. ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01, zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 992 ze zm.), oraz aktualne zezwolenie na transport odpadów tj. ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01, zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02 zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) na terenie województwa małopolskiego, oraz ewentualnie innych województw w przypadku jeżeli wykonawca będzie transportował powyższe odpady do instalacji jego przetwarzania znajdujące się poza województwem małopolskim. 2) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7. Inne dokumenty: 1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ). 2) Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo (notarialnie) poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1794 z późniejszymi zmianami). 4) Zobowiązanie innego podmiotu - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (według Załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: „(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i zamieszczony zostanie przez Zamawiającego na stronie internetowej www.jablonka.pl wraz w informacją z otwarcia ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. 6)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 stawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.7 pkt 5, Sekcji III.4 oraz Sekcji III.5 (w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.7 pkt 5, Sekcji III.4 oraz Sekcji III.5 (w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto (Kc) 60,00
Czas realizacji odbioru odpadów (Kt) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony 2. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko w następujących przypadkach: - niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego - zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy - zmian osób do nadzorowania robót: - siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego. - zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca, zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ - wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. - gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia - pozostałe zmiany określone w umowie 4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-14, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> j. polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 110 (sala obrad) dnia 14-12-2018 roku, godz. 12.10
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH