sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 16 grudnia 2018 r.

wybory soltysa16 grudnia 2018 r. będziemy wybierać sołtysa swojej wsi. Od 19 listopada do 30 listopada bieżącego roku każdy mieszkaniec sołectwa, który jest uprawniony do głosowania może zgłosić kandydata na sołtysa. Dokonując zgłoszenia kandydata u Sekretarza Gminy, który jest pełnomocnikiem Wójta do spraw wyborów należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a także listę poparcia z co najmniej 10 podpisami mieszkańców danego sołectwa. Kandydat na sołtysa musi mieć w dniu wyborów ukończone 18 lat.

Sołtysa wybierzemy w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym, czyli w takim, jak wybieramy radnych czy wójta. W dniu 16 grudnia 2018 r. w godzinach 8:00 – 18:00 przeprowadzone będzie głosowanie. W lokalu sołeckiej komisji wyborczej otrzymamy kartę do głosowania i postawimy znak X obok nazwiska tej osoby, która według nas będzie najlepszym sołtysem. Sołtysem zostaje osoba, która uzyska 50% + 1 ważnie oddanych głosów. Gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał takiej ilości głosów, przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie 30 grudnia 2018 r. Głosować się wtedy będzie  na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym terminie uzyskali największą ilość głosów. Sołtysem zostaje osoba, która w drugim głosowaniu uzyska największą ilość głosów.

Wybory zostaną przeprowadzone także wtedy, kiedy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa. Wtedy jednak będziemy głosować umieszczając znak X w kratce ze słowem TAK lub NIE.

Gdyby zdarzyło się, że nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat lub gdy jedyny zarejestrowany kandydat nie uzyska 50% + 1 ważnie oddanych głosów, to do 2 miesięcy  przeprowadza się ponowne wybory.
Zarejestrowany kandydat na sołtysa może zgłosić kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej w dniach od 03 grudnia do 07 grudnia bieżącego roku.

Powyższy sposób przeprowadzenia głosowania został określony w Statucie sołectwa uchwalonym przez Radę Gminy Jabłonka 27 stycznia 2006 r. Jest on dostępny u Sołtysów i w Urzędzie Gminy. Formularze zgłoszenia, oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz list poparcia można otrzymać w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy, lub  pobrać z Internetu.( poniżej )

Formularze do pobrania:
 - Zgłoszenie kandydata
 - Zgoda na kandydowanie
 - Poparcie dla kandydata
 - Zgłoszenie kandydata do sołeckiej komisji wyborczej

Zarządzenie nr OA.0050.54.2018 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów