sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

SEGREGACJA ODPADÓW

SEGREGACJA ODPADÓW


     Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Jabłonka - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Nowym Targu, przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Gminy Jabłonka, określa szczegółowo zasady utrzymania porządku i czystości w Gminie Jabłonka m.in.:

– właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

– odpady komunalne segregowane należy gromadzić w workach oznaczonych w sposób ujednolicony jak poniżej:

 

NIEBIESKI

z przeznaczeniem na papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),

ŻÓŁTY

z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i folię oraz opakowania wielomateriałowe,

ZIELONY

z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane białe i kolorowe,

CZERWONY

z przeznaczeniem na metal,

BRĄZOWY

z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,

CZARNY

do gromadzenia odpadów zmieszanych,

 

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałej będą odbierane raz w miesiącu,

Segregowane odpady komunalne takie jak: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, papier  i tektura, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu

 

Pozostałe segregowane odpady komunalne takie jak:

przeterminowane leki – zbierane są do pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy Jabłonka

chemikalia – zbierane są do pojemników zlokalizowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

zużyte baterie i akumulatory - zbierane są do pojemników zlokalizowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, placówkach handlowych prowadzących ich sprzedaż

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony będą odbierane w miarę zaistniałej potrzeby z założeniem nie rzadziej niż raz w roku.