sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

SEGREGACJA ODPADÓW

SEGREGACJA ODPADÓW


Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Jabłonka - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Nowym Targu, przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Gminy Jabłonka, określa szczegółowo zasady utrzymania porządku i czystości w Gminie Jabłonka m.in.:

– właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

– odpady komunalne segregowane należy gromadzić w workach oznaczonych w sposób ujednolicony jak poniżej:

NIEBIESKI

z przeznaczeniem na papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),

 

ŻÓŁTY

z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i folię oraz opakowania wielomateriałowe,

 

ZIELONY 

z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane białe i kolorowe,

 

CZERWONY

z przeznaczeniem na metal,

 

BRĄZOWY

z przeznaczeniem na odpady zielone,

 

CZARNY

do gromadzenia odpadów zmieszanych,

 

– zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałej będą odbierane raz w miesiącu,

– segregowane odpady komunalne takie jak: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, papier i tektura, metal, szkło, odpady zielone - raz w miesiącu

– pozostałe segregowane odpady komunalne takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony będą odbierane w miarę zaistniałej potrzeby z założeniem nie rzadziej niż raz w roku.