sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonka  udostępnia informację o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka.

Odpady komunalne zagospodarowywane są w następujących miejscach :


Zmieszane odpady komunalne:

Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ


Odpady ulegające biodegradacji:

Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Sposób zagospodarowania: kompostowanie


Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zionówka” ul. Gawlaki 25, 34-500 Zakopane (Firma „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.)