sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonka udostępnia informację o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka.

Odpady komunalne w 2016 r. zagospodarowywano w następujących miejscach :

Zmieszane odpady komunalne:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Zarządzający: IB Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Składowisko odpadów w Ujkowie Starym, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław