Informacja dla mieszkańców

Na terenie Gminy Jabłonka od stycznia 2017 r. wprowadzony zostanie system identyfikacji odpadów, który będzie działał dzięki kodom kreskowym .
Przesyłką otrzymają Państwo komplet kodów kreskowych z oznaczeniem: „plastik”, „szkło”, „papier”, „metal”, „BIO”, „zmieszane”.

 

 

 

Informujemy, że:

1. Kody należy naklejać na worki przeznaczone na poszczególne frakcje odpadów, tj.:

• plastik (worek żółty)
• szkło (worek zielony)
• papier (worek niebieski)
• metal (worek czerwony)
• BIO (worek brązowy)

2. Kod z oznaczeniem „zmieszane” – należy przykleić na pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych (kod przeznaczony na pojemnik należy przykleić tylko raz, nie ma potrzeby przyklejania go po każdym opróżnieniu kosza. Kod ten należy wymienić tylko w przypadku kiedy się zniszczy, odpadnie, bądź jego sczytanie przez firmę odbierającą odpady będzie niemożliwe.)

3. W uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych można oddać odpady w czarnych workach, w takim przypadku należy nakleić kod z oznaczeniem „zmieszane”. Zwiększoną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Jabłonce tel. 18 26 111 32.

4. Naklejki z odpowiednim kodem kreskowym należy starannie naklejać na odpowiednim worku,  w widocznym miejscu, które umożliwi łatwe sczytanie kodu przez firmę odbierającą odpady.

5. Jeżeli otrzymana ilość kodów będzie niewystarczająca bądź się wyczerpie, należy zgłosić się do tut. Urzędu Gminy pok. 113 po odbiór dodatkowych kodów, które będą wydawane nieodpłatnie.

6. Jednocześnie informujemy, że kody kreskowe umożliwią m.in.:

•    kontrolę nad wykonywaniem usług przez firmę odbierającą odpady komunalne na terenie gminy, monitorowanie ilości odpadów, możliwość dokładnego sprawdzenia, kiedy firma odebrała odpady i czy dokonała tego zgodnie z harmonogramem odbioru,
•    identyfikację nieruchomości oraz rodzaj i ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, co pozwoli na sprawdzenie czy zadeklarowany sposób zbiórki odpadów jest zgodny z rzeczywistością.

7. Liczba zawarta w kodzie kreskowym wygenerowana z systemu informatycznego, indywidualnie dla danej nieruchomości jako przypadkowy ciąg znaków nie zawiera informacji o danych osobowych, tj. imienia i nazwiska właściciela nieruchomości. Tożsamość osoby nie jest możliwa do określenia i ustalenia.

8. Naklejki z adresem proszę nie przyklejać na worki. Adres nieruchomości został umieszczony po to, aby właściciel nieruchomości miał czytelną i pewną informację, czy posiada właściwe kody – wygenerowane indywidualnie dla danej nieruchomości.

9. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tel. 18 26 111 32.

UWAGA!!
Jeśli na jednej nieruchomości gospodarka odpadami komunalnymi jest prowadzona osobno, tzn. zostały złożone różne deklaracje, otrzymacie Państwo różne zestawy z kodami kreskowymi. Należy się im dokładnie przyjrzeć, ponieważ każde gospodarstwo domowe będzie identyfikował numer, który będzie umieszczony pod kodem kreskowym.