sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dalszy rozwój Gminy Jabłonka zagwarantowany dzięki budowie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w latach 2018-2019

UEbeznapisu

Gmina Jabłonka będzie realizowała w latach 2018-2019 projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 18 535 284,92 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 13 162 907,77 zł

Projekt zostanie sfinansowany ze środków:
1) Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: - 7 387 023,78 zł
2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 5 775 880,00 zł
3) Środki z budżetu Gminy Jabłonka - 5 372 381,14 zł

 

Zakres projektu:

I. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Jabłonce. W efekcie zwiększona zostanie średnia przepustowość z 680 m3/dobę do 1989 oraz maksymalna z 800 m3/dobę do 2586. Modernizacja oczyszczalni umożliwi spełnienie wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalnych procentów redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania oczyszczalnia będzie spełniać wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

II. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach:
- Szałas i Chyżnik o długości 4,7 km wraz z przepompownią,
- Dzicy o długości 3,03 km,
- Jabłonka Bory o długości 1,51 km.

malopolska