sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podróżować to rozwijać się…-kolejne zagraniczne wyjazdy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce na szkolenia językowe w ramach programu POWER

powerW dniach od 02.07 do 17.08.2018 kolejni nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, dzięki realizowanemu od września 2017 roku programowi PO WER, wzięli udział w wyjazdach szkoleniowych w ramach Europejskiej Ścieżki Kształcenia. Projekt został napisany przez panią Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin, które prowadziły szkolenia dotyczące programu PO WER, nawiązywały kontakty ze szkołami językowymi, wspierały nauczycieli podczas organizowania wyjazdów, koordynowały i monitorowały wszelkie działania.

Pozyskane przez koordynatorki środki unijne umożliwiły wakacyjną mobilność kilkunastu uczestników projektu, którzy zdobywali lub doskonalili umiejętności językowe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Austrii. Jedna osoba brała udział w kursie metodycznym z języka niemieckiego wzbogacającym warsztat pracy i podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Natomiast pozostali uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego i hiszpańskiego o różnych stopniach zaawansowania, prowadzonych przez profesjonalistów z zastosowaniem ciekawych metod aktywizujących. W trakcie kursu uczestnicy przystępowali do testów sprawdzających zdobytą wiedzę i umiejętności, a po jego zakończeniu otrzymali certyfikaty potwierdzające kompetencje językowe w zależności od poziomu zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Ważnym aspektem podnoszącym wartość udziału w szkoleniach było to, że odbywały się one w krajach, gdzie doskonalony język obcy jest językiem ojczystym. Każdy nauczyciel stykał się z nim nie tylko podczas zajęć, lecz także w codziennych sytuacjach, w kontaktach z rodzimymi użytkownikami, co również wpływało na efektywność kształcenia oraz mobilizowało do intensywnej pracy. Przebywanie wśród osób mówiących tylko danym językiem, konieczność ciągłego posługiwania się nim podczas zajęć sprawiała, że uczestnicy kursu pokonywali bariery językowe, korzystali z możliwości wypowiadania się na różne tematy, chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących umiejętności komunikacyjne. Taki kurs to niezwykłe doświadczenie dla tych, którzy uczyli się języka przez kilka lub kilkanaście lat edukacji w Polsce, a wyjazd dał im możliwość rozwinięcia skrzydeł, nawiązania kontaktów z osobami z wielu krajów oraz udoskonalenia zdolności płynnego posługiwania się tym językiem. To także wspaniała przygoda dla osób, które nie miały styczności z językiem angielskim, czy hiszpańskim, a kurs pozwolił im odkryć własne możliwości lingwistyczne i zainspirował do dalszego kształcenia. Oprócz tego zajęcia stały się dla wszystkich świetną motywacją do wszechstronnego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.

Udział w szkoleniach pozwolił nauczycielom nie tylko na zdobycie czy udoskonalenie kompetencji językowych, ale też na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, poznanie mentalności, kultury, sposobów postrzegania świata przez inne narodowości. Umożliwił również poszerzenie wiedzy na temat miejscowości i kraju, w którym odbywał się kurs oraz stanowił świetną lekcję tolerancji, współpracy, poszanowania dla odmiennej tradycji i kultury. Nauczyciele będą mogli dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, wrażliwością na świat i drugiego człowieka czy szacunkiem dla odmienności kulturowej i etnicznej ze swoimi uczniami podczas procesu dydaktycznego i wychowawczego w nowym roku szkolnym. Dzieląc się doświadczeniami związanymi z poszerzaniem swoich horyzontów poza granicami naszego kraju, z pewnością zachęcą innych nauczycieli oraz uczniów do podejmowania podobnych wyzwań.


Opracowała Jolanta Szczęśniak-Basisty