sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

kwalifikacja wojskowaW dniach 01-06 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Jabłonka. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest: 

Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  (stary budynek Urzędu Gminy Nowy Targ I piętro)

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia, które ukazały się 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone zainteresowanym.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (na podstawie art. 32 ust.1-4, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), oraz  § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1980) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981).

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
  3. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie prze policję.

Osoby z orzeczeniem lekarskim, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Jabłonce celem ustalenia sposobu stawiennictwa się na Kwalifikację Wojskową.

Więcej informację można uzyskać pod numerem tel. 18 26 111 31

https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2020-01-16a-kwalifikacja-wojskowa-2020/

https://nowotarski.pl/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-w-2020-roku-na-terenie-powiatu-nowotarskiego-6001.html

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa małopolskiego

Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowotarskiego

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.    
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony : Art. 4. [Obowiązki w ramach powszechnego obowiązku obrony] 1. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1996 - 2000 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.          
Informacji telefonicznej można uzyskać pod numerem telefonu 18 26 111 31