sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Orawsko – podhalański szlak drogowo – rowerowy

Orawsko – podhalański szlak drogowo – rowerowy

 
17 września 2008 r. w budynku Urzędu Gminy Jabłonka wójtowie oraz skarbnicy Gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka, Czarny Dunajec, Raba Wyżna oraz Rabčic na Słowacji podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „ Orawsko – podhalański szlak drogowo – rowerowy”.
 
Podpisane porozumienie dotyczy opracowania oraz realizacji szlaku drogowo – rowerowego, który połączy wszystkie objęte porozumieniem Gminy. Realizacja porozumienia jest oczywiście zależna od pozyskania środków unijnych na jego realizację.

Poniżej zamieszczamy treśc podpisanego porozumienia:

Porozumienie

Zawarte w dniu 17 września 2008r  w Jabłonce pomiędzy :
1.    Gminą Jabłonka (Polska)
reprezentowaną przez Wójta Gminy Antoniego Karlaka
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Emilii Janowiak
2.    Gminą Lipnica Wielka (Polska)
reprezentowaną przez Wójta Gminy Mariusza Murzyniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janusza Pakosa
3.    Gminą Raba Wyżna (Polska)
reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Dziwisza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Mach – Fiedor
4.    Gminą Czarny Dunajec (Polska)
reprezentowaną przez Wójta Gminy Józef Babicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stanisławy Pilch
5.    Gminą Rabčice (Słowacja)
reprezentowaną przez Starostę Jozefa Slovika

w sprawie współdziałania przy realizacji projektu „Orawsko-podhalański szlak drogowo-rowerowy”.§ 1.

1. Strony zawierają niniejsze porozumienie w celu wspólnej realizacji projektu „Orawsko-podhalański szlak drogowo-rowerowy”.
2. Partnerem wiodącym i koordynatorem w niniejszym projekcie jest Gmina Jabłonka.


§ 2.

1.    Celem bezpośrednim niniejszego porozumienia jest realizacja projektu „Orawsko-podhalański szlak drogowo-rowerowy” polegającego na budowie sieci dróg turystycznych i ścieżek rowerowych łączących wszystkie gminy biorące udział w projekcie.
2.    Celami pośrednimi projektu są:
1)    poprawa stanu infrastruktury turystycznej na terenach gmin uczestniczących w projekcie
2)    poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości leżących na trasie planowanego „Orawsko-podhalańskiego szlaku drogowo-rowerowego”
3)    zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin uczestniczących w porozumieniu
4)    efekt transgraniczny projektu w postaci powstania nowego połączenia ze Słowacją, odtworzenia historycznych połączeń komunikacyjnych oraz zbliżenia polskich i słowackich miejscowości

§ 3.

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania realizowane na obszarach gmin uczestniczących w projekcie:
1.    Opracowanie planowanego przebiegu „Orawsko-podhalańskiego szlaku drogowo-rowerowego” w formie mapy oraz opracowanie jednolitego standardu trasy.
2.    Przygotowanie i złożenie przez każdą z gmin uczestniczących w porozumieniu samodzielnego wniosku o dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej odcinka szlaku drogowo-rowerowego biegnącego na jej terenie.
3.    Opracowanie dokumentacji projektowej przez każdą z gmin.
4.    Przygotowanie wspólnego wniosku lub osobnych wniosków każdej z gmin o dofinansowanie budowy szlaku drogowo-rowerowego.
5.    Wykonanie oraz oznakowanie szlaku drogowo-rowerowego.
6.    Promocja „Orawsko-podhalańskiego szlaku drogowo-rowerowego”.

§ 4.

Porozumienie zawiera się na czas do 31.12.2013 r. z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą z Gmin z upływem rocznego terminu wypowiedzenia.

§ 5.

Strony porozumienia wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację projektu.
Osoby te to:
- Jacek Marcinek z ramienia Gminy Jabłonka,
- Marzena Polaczek i Piotr Zborek z ramienia Gminy Lipnica Wielka,
- Piotr Bacia z ramienia Gminy Raba Wyżna,
- Stanisław Bukowski z ramienia Gminy Czarny Dunajec
- Jozef Slovik z ramienia Gminy Rabčice

§ 6.

Realizacja niniejszego projektu jest uzależniona od otrzymania dofinansowania na jego realizację.
§ 7.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej Gminy.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.