Apel o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka

smieci 2021Zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o utrzymanie porządku i czystości na terenie własnych posesji a także całej gminy! Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej osobowości.

Mając na względzie stan otaczającej nas przyrody oraz przyszłość następnych pokoleń, pamiętajmy przede wszystkim by:

  • nie wyrzucać odpadów do rzek, cieków wodnych a także na ich brzegi
  • nie wyrzucać śmieci do lasu
  • nie wyrzucać śmieci do przydrożnych rowów

Utrzymujmy w czystości korytka, rowy i chodniki przylegające do naszych posesji.

INFORMUJĘ: Zużyty sprzęt elektroniczny, opony, odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal), odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwach domowych, mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie złożyć w gminnych punktach selektywnej zbiórki odpadów, które znajdują się w: 

  • Jabłonce ul. Babiogórska 51 (teren oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej)
  • Podwilku 66B (teren oczyszczalni ścieków w Podwilku).

Przypominam i proszę wszystkich właścicieli, zarządców oraz dzierżawców gruntów na terenie gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Koszenie traw i likwidacja chwastów powinna być przeprowadza systematycznie przez cały rok. Niewykoszone oraz zachwaszczone grunty: 

  • stają się siedliskiem różnego rodzaju szkodników
  • stanowią realne zagrożenie pożarowe dla naszych domów
  • mogą zarastać barszczem Sosnowskiego, który realnie zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu

PRZYPOMINAM: Właściciel każdego zamieszkałego gospodarstwa ma obowiązek segregować śmieci a także posiadać pojemnik na odpady zmieszane. W ramach opłaty za wywóz śmieci, z posesji zostaną odebrane wszystkie odpady komunalne wytworzone na jej terenie.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne, dbajmy wszyscy solidarnie o ład i porządek w naszej gminie.

 

Wójt Gminy Jabłonka

Antoni Karlak