sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Formularze

Referat Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o planie rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodziny

Wniosek o wydanie zezwolenia na alkohol

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Potwierdzenie danych osobowych

Upoważnienie

 

Referat Finansów

Potwierdzenie umów dzierżawy

Zwrot podatku akcyzowego

Wzory druków podatkowych

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wnoszę o wydanie zaświadczenia, że figuruję/ nie figuruję w rejestrze podatku

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Oświadczenie zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zagrażających funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych

Wnioseko wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

Wniosek o nadanie nr domu

Wniosek o przekwalifikowanie terenu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek

Wniosek o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydawanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie uzgodnienia budowy/remontu ogrodzenia

Wniosek o wydanie warunków budowy/remontu ogrodzenia

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

 

Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika