Sygnały alarmowe i ostrzeżenia


 
SYSTEM  ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.  
 
Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi itp..)

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU  
SYGNAŁÓW ALARMOWYCH


ALARM POWIETRZNY
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.
 
Osoby znajdujące się w domu powinny:

- ubrać się zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik  radiowy z zakresem fal UKF itp.  
    - wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
    - zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
-zawiadomić o alarmie sąsiadów,
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

 Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny:
- udać się do najbliższego ukrycia,
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
- podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

 Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego powinni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia.  
 Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

- nie zbliżać się do rejonu awarii,
-zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.
 
Przebywając na terenie otwartym należy:
 
- zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
- opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,  
- udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
 
- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do  przekazywanych komunikatów i poleceń,
- pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
- osoby wyposażone w maski gazowe zakładają je,
- do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
- powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
- do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon  
 z gazy, ręcznik, itp.
 
Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.  

 
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI
 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
 
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 
UPRZEDZENIE  O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
 
Po usłyszeniu uprzedzenia o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:
 
- zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb  porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
- nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.
 
Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 
Przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.  
 
 
ODWOŁANIE ALARMU
 
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:
 
- opuścić ukrycie,
- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku  skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
- przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio  zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
- stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
-  w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki  przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia,