sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Planowane nabory na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej...

LGD Logo thSzanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu:

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej, lub kulturalnej

 • Nabór nr 3/2018 - Tworzenie i modernizacja turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc, ścieżek

WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek

 • Nabór nr 4/2018 - Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych

WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba działań promocyjnych dotyczących produktu lokalnego                                       

 • Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych:
 • Nabór nr 8/2018/G (grant): Wydarzenia rekreacyjno-sportowe.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 14-05-2018 do 28-05-2018.

Informacje o konkursie z zakresu niekomercyjnej infrastrukutury:

Konkursy dla organizacji pozarządowych i JST.

Środki na inwestycję w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną która nie będzie nastawiona na zysk i posłuży wszystkim mieszkańcom obszaru LGD.

Wnioskodawca musi mieć siedzibę/oddział na obszarze LGD i Posiadać prawo własności do dysponowania nieruchomością objętą planowaną inwestycją.

Wartość zadania od 50 tyś. zł do 300 tyś. zł.

Intensywności wsparcia:

a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych

c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji: czyli po zrealizowaniu całości projektu.

Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat.

 

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do grupy defaworyzowanej tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia), starsi ludzie (po 65 roku życia), młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- pobierz.

Beneficjent powinien wykazać, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

 

GRANTY

W tym samym czasie tj. od 14-05-2018 do 28-05-2018 odbędzie się nabór na GRANT w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe ).

 

Przedsięwzięcie: II.1.4. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Wskaźnik produktu: Wydarzenia rekreacyjno-sportowe
Budżet LGD 96 000 zł

Wartość zadania:

 

od 5 do 50 tys. zł - refundacja do 100 % kosztów kwalifikowalnych

 

Beneficjentem (grantobiorcą) mogą być:

 • Osoby fizyczne – pełnoletni obywatele państwa członkowskiego UE, mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
 • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.  
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Preferowane są projekty skierowane do/realizowane przez osoby z grupy defaworyzowanej :  

 • Niepełnosprawni,
 • Młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),
 • Starsi ludzie(po 50 roku życia)
 • Młodzi rodzice ( do 35 roku życia), a szczególnie młode matki, w tym matki samotne.

 

Beneficjent powinien wykazać, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

 

Beneficjent nie może wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy:

 • siedziba lub oddział osoby prawnej znajduje się poza obszarem wiejskim LSR, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania na które udzielono grantu jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej
 • grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

Beneficjent musi posiadać numer ewidencyjny w krajowym systemie ewidencji producentów(ARiMR).

Beneficjent musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja o charakterze inwestycyjnym na okres co najmniej 5 lat od wypłaty płatności końcowej na rzecz LGD w ramach rozliczenia końcowego projektu grantowego przez LGD.

 

Co należy zrobić??

1) Przygotuj dokumentację i wypełnij wniosek w generatorze w platformie obsługi projektów(POP) na lgd.witkac.pl.

2) Złóż wniosek w miejscu i w sposób wskazany w procedurach i w ogłoszeniu o naborze

3) Następnie czekaj na ocenę i wybór wniosku. Po zakończeniu naborów wniosków podanym w ogłoszeniu, LGD ma 45 dni na dokonanie oceny i ostatecznego wyboru operacji. Na podstawie operacji wybranych LGD sporządza wniosek o dofinansowanie PROJEKTU GRANTOWEGO, KTÓRY SKŁADA DO SW. Po pozytywnym zweryfikowaniu tegoż wniosku przez SW i przyznaniu dofinansowania na Projekt Grantowy, LGD podpisuje umowy o powierzenie grantów z wybranymi grantobiorcami.

 

Organ decyzyjny – Rada LGD dokonuje oceny i wyboru operacji pod kątem oceny:

-zgodności z PROW 2014-2020, -zgodności z LSR, -zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Uwaga! W przypadku gdy kilka operacji uzyska w wyniku oceny jednakową liczbę punktów o kolejności i wyborze projektu decyduje kolejność zgłoszeń (szczególnie gdy pula środków nie pozwala na wybranie do realizacji wszystkich grantów). Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków.

4.) Pilnuj terminów i zobowiązań umowy przyznania pomocy:

Po podpisaniu umowy przyznania pomocy masz zapisany w umowie termin w jakim powinieneś osiągnąć cele operacji i złożyć wniosek o płatność (refundację kosztów kwalifikowalnych) oraz sprawozdanie.

 • Przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej (od dnia otrzymania na konto refundacji kosztów) grantobiorca jest zobowiązany zachować trwałość operacji – czyli zachować efekty i cele operacji/inwestycji.
 • Przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej w razie potrzeby beneficjent powinien umożliwić kontrolę przez SW lub inne uprawnione instytucje.
 • Pamiętaj aby dokumentować każdy etap realizacji operacji (np. dokumenty, zdjęcia, filmy).

Wypłata środków finansowych - kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność LGD w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia WOP – uzupełnienia wstrzymują bieg w/w terminu. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. O opóźnieniach LGD zawiadamia Grantobiorcę za pośrednictwem POP.

 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne (dokumentacja techniczna, kosztorysy itp.)- do wysokości 10% pozostałych KK,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

7) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie Pracy, związanych z pracą beneficjenta - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych.

 

Więcej informacji(wzory dokumentów):

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/projekty-grantowe/

Szczegółowe informacje nt. naborów i składania wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej przyjaznadolinaraby.info i w biurze LGD.