sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Orawka-34”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka

w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk,

dla obszaru „Orawka-34”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXIII/180/2016Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 sierpnia 2016 r. –  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka

w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk,

dla obszaru „Orawka-34”

wraz z dokumentami dotyczącymi uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w dniach od 22.03.2017 r. do 13.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka, w godzinach pracy Urzędu.

W okresie wyłożenia projekt zmiany planu będzie ponadto udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonka: http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/Orawka_34.zip

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka, o godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Jabłonka:

- na piśmie - Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka lub

- w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2017 r.