sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja Wójta Gminy Jabłonka o zaawansowaniu prac projektowych nad nową edycją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że Gmina Jabłonka jest w trakcie realizacji zadania pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka, które prowadzone jest w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

W trybie procedury planistycznej w dniach od 23.01.2017 r. do 24.02.2017 r. miało miejsce wyłożenie do wglądu publicznego projektu studium.

Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wniesionych w terminie składania uwag w chwili obecnej trwają prace projektowe mające na celu dokonanie korekty w projekcie studium.

Po zaopiniowaniu skorygowanego opracowania w instytucjach opiniodawczych projekt studium zostanie ponownie wyłożony do wglądu dla mieszkańców zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.