sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RIOŚ.271.46.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 51

RIOŚ.271.46.2017                                                       Jabłonka, dnia 1 lutego 2018 roku  

      

                                          Do wszystkich Wykonawców

                                         nr post.: RIOŚ.271.46.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jabłonka z siedzibą w Jabłonce przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu            o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”.

  1. I.Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

LUMEN intelligents system sp. zo.o.

ul. Wojciecha z Brudzewa 14

30-898 Kraków

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

  1. II.Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Numer oferty Firma (nazwa) adres wykonawcy Cena brutto Doświadczenie Inspektora Nadzoru (Kd)

Liczba pkt

w kryterium:

Cena – 60%

Doświadczenie Inspektora Nadzoru (Kd)– 40%
1

LUMEN intelligents system sp. z o.o.

ul. Wojciecha z Brudzewa 14

30-898 Kraków

60.000,00 Posiada doświadczenia na dodatkowych dwóch (2) i więcej robotach budowlanych (kontraktach) ponad doświadczenie wymagane na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 10 ust 2 pkt 2.3 SIWZ

60,00+40,00=100,00

  1. III.Umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.