sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RIOŚ.271.43.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185

 

RIOŚ.271.43.2017                                                       Jabłonka, dnia 6 lutego 2018 roku  

      

                                        Do wszystkich Wykonawców

                                         nr post.: RIOŚ.271.43.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jabłonka z siedzibą w Jabłonce przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu            o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”.

  1. I.Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

FHU AW-BUD

Adam Wiśniewski

ul. Beskidzka 18 b

34-600 Limanowa

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

  1. II.Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Numer oferty Firma (nazwa) adres wykonawcy Cena brutto Doświadczenie Inspektora Nadzoru (Kd)

Liczba pkt

w kryterium:

Cena – 60%

Doświadczenie Inspektora Nadzoru (Kd)– 40%

1

Firma “SMAJDOR” inż. Leszek Smajdor

ul. Gruwaldzka 200 f

33-300 Nowy Sącz

55 350,00 zł Posiada doświadczenia na dodatkowych dwóch (2) i więcej robotach budowlanych (kontraktach) 51,33 + 40,00 = 91,33
2

SANITCONSULT

Jacek Nalepa

Zelków, ul. Willowa 4,

32-082 Bolechowice

26 600,00 zł Posiada doświadczenia na dodatkowych dwóch (2) i więcej robotach budowlanych (kontraktach) Oferta odrzucona
3

FHU AW-BUD

Adam Wiśniewski

ul. Beskidzka 18 b

34-600 Limanowa

47 355,00 zł Posiada doświadczenia na dodatkowych dwóch (2) i więcej robotach budowlanych (kontraktach) 60,00 + 40,00 =100,00
4

Paweł Zysk

Os. Kalinowe 16/48

31-814 Kraków

94 000,00 zł Posiada doświadczenia na dodatkowych dwóch (2) i więcej robotach budowlanych (kontraktach) 30,23 + 40,00 =70,23

  1. III.Umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. IV.Odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez:

SANITCONSULT

Jacek Nalepa

Zelków, ul. Willowa 4,

32-082 Bolechowice

Uzasadnienie odrzucenia oferty (faktycznie i prawne)

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie na podstawie art. 89 ust. pkt 4 ustawy Pzp, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie, z którymi:

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień na wezwanie o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Z uwagi, że cena oferty jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług oraz jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do 26.01.2018 r., Wykonawca nie udzielił w/w wyjaśnień.

Wobec powyższego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z art. 90 ust 3 ustawy Pzp.