RIOŚ.271.40.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”.

 

RIOŚ.271.40.2017                                                       Jabłonka, dnia 6 lutego 2018 roku  

      

                                          Do wszystkich Wykonawców

                                         nr post.: RIOŚ.271.40.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jabłonka z siedzibą w Jabłonce przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu            o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”.

  1. I.Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:

TPB Łukaszczyk Sp. Jawna

Zaskale, Os. Za Torem 3,

34-424 Szaflary

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

  1. II.Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto (Kc)

Okres gwarancja (Kg)

Liczba pkt

w kryterium:

Cena – 60%

Okres gwarancji – 40%

1

Konsorcjum

Lider AQUA PROCESSER Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 17

66-400 Gorzów Wielkopolski

Partner MB MARK & BETONG AB

Råsundavägen 100

169 57 Solna

Szwecja

15.665.385,47 zł 60 44,93 + 40,00 = 84,93
2

MIKO-TECH Sp. z o.o.

ul. Św. Jana Pawła II 11b

43-170 Łaziska Górne

16.933.418,61 zł 60 Oferta odrzucona
3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica – Zdrój

13.760.564,24 zł 60 51,15 + 40,00 = 91,15
4

TPB Łukaszczyk Sp. Jawna

Zaskale, Os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary

11.730.033,69 zł 60 60,00 + 40,00 = 100,00

  1. III.Umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. IV.Odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez:

MIKO-TECH Sp. z o.o.

ul. Św. Jana Pawła II 11b

43-170 Łaziska Górne

Uzasadnienie odrzucenia oferty (faktycznie i prawne)

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, zgodnie, z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa a art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający działając zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się w dniu 27 grudnia 2017 roku do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 28 lutego 2018 roku w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani byli do przesłania do siedziby Zamawiającego pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w terminie do dnia 03.01.2018 roku.

Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z powyższym Zamawiający odrzucił jego ofertę.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych