sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RIOŚ.271.9.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka –Dzicy, Jabłonka – Bor

RIOŚ.271.9.2018                                                             Jabłonka, dnia  30 maja 2018 roku   

       

                                          Do wszystkich Wykonawców

                                          nr post.: RIOŚ.271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka –Dzicy, Jabłonka – Bory ul. Polna (Bugaj), Szałas, Chyżnik”.

Zawiadomienie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jabłonka z siedzibą w Jabłonce  przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części Zamawiającym,  na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu            o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka –Dzicy, Jabłonka – Bory ul. Polna (Bugaj), Szałas, Chyżnik”.

I.Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Firma „SMAJDOR”

inż. Leszek Smajdor

ul. Grunwaldzka 200f

33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru: oferta  uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

II.Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty Firmy,  adresy wykonawców Cena brutto ilość wizyt na budowie w tygodniu:

Liczba pkt

w kryterium:

Cena – 60%

Ilość wizyt – 40%

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

 NOVA Łukasz Zep

ul. Konarskiego 37/30

26-110 Skarżysko Kamienna

65 000,00 zł 2 wizyty na budowie w tygodniu (1 dodatkowa)

35,20+20=55,20

 

2

FHU AW-BUD

Adam Wiśniewski

ul. Beskidzka 18b,

34-600 Limanowa

42 093,93 zł 3 wizyty na budowie w tygodniu (2 dodatkowe)

54,35+40=94,35

 

3

Firma „SMAJDOR” inż. Leszek Smajdor

ul. Grunwaldzka 200f

33-300 Nowy Sącz

38 130,00 zł 3 wizyty na budowie w tygodniu (2 dodatkowe)

60,00+40=100,00

 

4

Usługi Projektowe „KasBau” Robert Kasprzak

ul. Wilsona 30

34-480 Jabłonka

40 000,00 zł 3 wizyty na budowie w tygodniu (2 dodatkowe) 57,20+40=97,20

Umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp  zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.