RIOŚ.271.15.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka –Dzicy, Jabłonka – Bory ul. Polna (Bugaj), Szałas, Chyżnik”.

 

 

RIOŚ.271.15.2018                                                          Jabłonka, dnia 13 czerwca 2018 roku  

      

                                         Do wszystkich Wykonawców

                                         nr post.: RIOŚ.271.15.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka –Dzicy, Jabłonka – Bory ul. Polna (Bugaj), Szałas, Chyżnik”.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jabłonka z siedzibą w Jabłonce przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu           o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka –Dzicy, Jabłonka – Bory ul. Polna (Bugaj), Szałas, Chyżnik”.

I. Część I – Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dzicy w miejscowości Jabłonka

Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

Usługi Sprzętowe i Budowlane

ALKOP

Aleksander Lachor

Kłodne 141,

34-654 Męcina

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

 II. Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej (Bugaj) w miejscowości Jabłonka – Bory

Wybrano ofertę nr 7 złożoną przez:

Zakład Handlowo-Usługowy

Marcin Piechura

Strzeszyce 68

34-603 Ujanowice

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

III. Część III – Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szałas i Chyżnik w miejscowości Jabłonka – Bory

Wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

FPHU HOLL-BUD

Export-Import

Emil Holla

Podwilk 433

34-722 Podwilk

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w przyjętych kryteriach oceny ofert.

IV. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty Firmy,   adresy wykonawców Cena brutto Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

Liczba pkt

w kryterium:

Cena – 60%

Okres gwarancji i rękojmi – 40%

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica Zdrój

Część I – 1.204.314,72 zł 60 miesięcy -
Część II – 398.843,08 zł -
Część III –1.513.981,06 zł -
2

Firma Produkcyjno-Usługowo Handlowa Pawlimex

Paweł Wojak

Stara Wieś 646

34-600 Limanowa,

Część I – 1.968.000,00 zł 60 miesięcy -
Część II – 888.060,00 zł -
Część III – 2.878.200,00 zł -
3

EKOINSTAL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8

34-200 Sucha Beskidzka

Część I – 1.462.608,60 zł 60 miesięcy -
Część II – 681.941,56 zł -
Część III – 2.156.088,06 zł -
4

FPHU HOLL-BUD

Export-Import

Emil Holla

Podwilk 433

34-722 Podwilk

Część I – 1.319.790,00 zł 60 miesięcy 52,50+40,00=92,50
Część II – 489.367,80 zł 46,72+40,00=86,72
Część III – 1.479.690,00 zł 60,00+40,00=100,00
5

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy, Spółka Jawna

Zaskale, Os. Za torem 3

34-424 Szaflary

Część I – 1.598.153,18 zł 60 miesięcy -
Część III – 2.024.474,71 zł -
6

Usługi Sprzętowe i Budowlane

ALKOP

Aleksander Lachor

Kłodne 141,

34-654 Męcina

Część I – 1.154.801,01 zł 60 miesięcy 60,00+40,00=100,00
Część II – 496.308,59 zł -
Część III –1.522.798,16 zł -
7

Zakład Handlowo-Usługowy Marcin Piechura

Strzeszyce 68

34-603 Ujanowice

Część II – 381.023,25 zł 60 miesięcy 60,00+40,00=100,00
8

BUDROST Sp. z o.o.

Stryszawa 1a

34-205 Stryszawa

Część I – 1.484.027,02 zł 60 miesięcy 46,69+40,00=86,69
Część III – 2.006.539,20 zł 44,25+40,00=84,25


 
V. Umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.